Algemene Voorwaarden.

Booqees Thuis.

Welkom bij Booqees! We zijn een abonnementenservice die abonnees toegang biedt tot digitale boeken. Deze content wordt via internet gestreamd naar computers en andere apparaten met een internetverbinding (de zogenaamde ‘Booqees-compatibele apparaten’).

De Booqees-service wordt geleverd door RRC B.V.

Het gebruik van onze service is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. In deze Algemene Voorwaarden verwijzen de woorden ‘Booqees-service’, ‘onze service’ of ‘de service’ naar de services die door Booqees worden geleverd voor het lezen en bekijken van digitale boeken, inclusief alle eigenschappen en functies, de website en gebruikersinterfaces, alsmede alle content en software die verband houdt met onze service.

1. Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden.

Het gebruik van onze service is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Gebruik de Booqees-service niet als je niet kunt instemmen met deze Algemene Voorwaarden.

2. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden.

Booqees kan deze Algemene Voorwaarden regelmatig wijzigen. Dergelijke wijzigingen zijn meteen van kracht; voor bestaande abonnees worden wijzigingen echter pas dertig dagen na publicatie van kracht, tenzij anders vermeld.

3. Communicatievoorkeuren.

Je stemt in met het feit dat Booqees jou elektronische berichten kan sturen die verband houden met je account. Deze berichten kunnen bestaan uit e-mails die worden verzonden naar het e-mailadres dat je tijdens jouw registratie hebt opgegeven, of berichten die worden gepubliceerd via de Booqees-service of op de pagina 'Mijn profiel'. De berichten omvatten kennisgevingen over je account (zoals betalingsautorisaties, wijzigingen in je wachtwoord of betalingsmethode, bevestigings-e-mails en andere transactiegegevens) en zijn onderdeel van je relatie met Booqees. Je stemt ermee in dat kennisgevingen, overeenkomsten, openbaarmakingen of andere berichten die we langs elektronische weg naar je sturen, voldoen aan de wettelijke vereisten, zoals het feit dat deze communicatie schriftelijk moet zijn. Je dient kopieën van elektronische berichten te bewaren door hiervan een afdruk te maken of een elektronische kopie op te slaan.

4. Abonnement, proefabonnement, facturering en opzegging.

a. Abonnement

i. Doorlopend abonnement.

Je Booqees proefabonnement wordt maandelijks voortgezet totdat je het opzegt of wij het beëindigen. Om de Booqees-service te gebruiken moet je over internettoegang beschikken en een recente, geldige, geaccepteerde betalingsmethode opgeven (die van tijd tot tijd zou kunnen wijzigen of gewijzigd kan worden, hierna: de ‘Betalingsmethode’). We factureren de maandelijkse abonnementskosten via je Betalingsmethode. Je dient je abonnement op te zeggen met inachtneming van de onder ‘Opzegging’ genoemde termijn om te voorkomen dat de abonnementskosten voor de daaropvolgende maand in rekening worden gebracht via je Betalingsmethode.

ii. Verschillende soorten abonnementen.

We kunnen verschillende soorten abonnementen aanbieden, waaronder speciale promotionele abonnementen of abonnementen met afwijkende voorwaarden en beperkingen. Als de voorwaarden voor een abonnement wezenlijk afwijken van deze Algemene Voorwaarden, wordt dit aangegeven tijdens de registratie of door middel van andere berichten die aan jou zijn gericht. Specifieke details over je Booqees-abonnement kun je raadplegen door op onze website op de link ´Mijn profiel´ te klikken. Sommige promotionele abonnementen worden door derden aangeboden in combinatie met hun eigen producten en services. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de producten en services van deze derden. We behouden ons het recht voor om de door ons aangeboden abonnementsvormen te wijzigen, te beëindigen of anderszins aan te passen.

b. proefabonnement

i.Een Booqees proefabonnement duurt 30 dagen of zolang als aangegeven tijdens de registratie. Er kunnen beperkingen gelden voor combinaties met andere aanbiedingen. Proefabonnementen zijn alleen bestemd voor nieuwe abonnees en bepaalde voormalige abonnees. Booqees behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen inzicht te bepalen of je in aanmerking komt voor een proefabonnement.

ii. We zullen je maandelijkse abonnementskosten aan het einde van de proefperiode voor het eerst in rekening brengen via je Betalingsmethode, tenzij je binnen de proefperiode opzegt met inachtneming van de onder ‘Opzegging’ genoemde termijn. Om specifieke details van je abonnement te bekijken, waaronder de prijs van je maandelijkse abonnement en de einddatum van je proefperiode, kun je naar onze website gaan en klikken op Betalingsoverzicht op de pagina ´Account instellingen´.

iii. Je ontvangt per email een bevestiging van ons op het moment dat je proefperiode is afgelopen of dat het betalende gedeelte van je abonnement is ingegaan. Klik boven aan een Booqees-webpagina op de link ´Account instellingen´ als je wilt weten hoe je kunt opzeggen. We blijven je abonnementskosten maandelijks via je Betalingsmethode in rekening brengen totdat je je abonnement opzegt.

c. Recht op intrekking

Je verleent expliciet toestemming voor het feit dat je abonnement ingaat zodra je tijdens de registratie op 'Bevestigen' klikt. Hiermee krijg je direct toegang tot de Booqees-service zodat je digitale boeken kunt streamen. Dit heeft geen invloed op je recht om je abonnement op enig moment op te zeggen.

d. Facturering

i. Terugkerende facturering.

Wanneer je je Booqees-abonnement start, autoriseer je ons om vooraf maandelijks de abonnementskosten tegen het dan geldende tarief af te schrijven via je Betalingsmethode. Je erkent dat het gefactureerde bedrag per maand om diverse redenen kan variëren, bijvoorbeeld door promotie-aanbiedingen, waaronder de inwisseling van cadeaubonnen en promotiecodes, en/of een gewijzigd of toegevoegd abonnement. Je autoriseert ons om dergelijke variërende bedragen, die maandelijks in één of meerdere keren kunnen worden gefactureerd, in rekening te brengen via je Betalingsmethode.


ii. Prijswijzigingen.

We behouden ons het recht voor om geheel naar eigen goeddunken prijzen voor onze service en onderdelen hiervan op enigerlei wijze en te allen tijde te wijzigen. Prijswijzigingen voor de service gaan pas in minimaal 30 dagen nadat je via e-mail een kennisgeving hebt ontvangen.


iii. Factureringscyclus.

De abonnementskosten voor onze service worden automatisch via je Betalingsmethode in rekening gebracht op de eerste dag van de maand, tenzij en totdat je abonnement opgezegd of beëindigd wordt. Abonnementskosten worden volledig geïncasseerd op het moment van betaling. We behouden ons het recht voor om het tijdstip van onze facturering te wijzigen, met name, zoals hieronder is aangegeven, als we het bedrag niet in rekening kunnen brengen via je Betalingsmethode. Je maandelijkse verlengingsdag kan veranderen door wijzigingen in je abonnement. Klik op onze website op de link 'Betalingsgegegevens' als je de ingangsdatum voor je volgende vernieuwingsperiode wilt bekijken. We kunnen je Betalingsmethode autoriseren in afwachting van abonnements- of servicekosten. 'Facturering' of 'in rekening brengen', zoals gebruikt in deze Algemene Voorwaarden, betekent een afschrijving, debitering of andere betalingsvereffening via je Betalingsmethode, zoals van toepassing. Tenzij anderszins is vermeld, verwijst ‘maand’ of ‘maandelijks’ naar je factureringscyclus.


iv. Geen terugbetalingen.

Betalingen kunnen niet worden teruggestort. Daarom verrichten we geen terugbetalingen of crediteringen voor gedeeltelijk gebruikte perioden. Na opzegging blijf je toegang tot de service behouden tot het einde van je lopende factureringsperiode. Te allen tijde en om enigerlei reden kunnen we een terugbetaling, korting of andere vergoeding geven aan enkele of alle abonnees (‘crediteringen’). Het bedrag en de vorm van deze crediteringen en de beslissing om deze te verrichten zijn geheel naar goeddunken van Booqees. Als Booqees in een bepaald geval een creditering verricht, betekent dit niet dat je in de toekomst recht hebt op crediteringen of dat wij verplicht zijn om bedragen terug te betalen.


v. Betalingsmethoden.

Je kunt de gegevens van je Betalingsmethode inzien door binnen je Booqees 'Profiel' pagina op de link 'Account Beheer' te klikken.


vi. Opzegging.

Je kunt je Booqees-abonnement op elk gewenst moment opzeggen. Je blijft dan toegang tot de Booqees-service behouden tot het einde van je maandelijkse factureringsperiode. We verrichten geen terugbetalingen of crediteringen voor een gedeelte van de maand van een abonnementsperiode of voor digitale boeken die niet zijn bekeken. Als je wilt opzeggen, ga je op naar je persoonlijke 'Profiel' pagina en klik je op de link 'Account Beheer' en volg je de instructies voor opzegging. Als je je abonnement opzegt, wordt je account direct gesloten aan het einde van je lopende factureringsperiode. Als je wilt bekijken wanneer je account wordt gesloten, klik je op de pagina 'Mijn profiel' op Betalingsgegevens weergeven.


5. Booqees-service.

a. Als je abonnee wilt worden van de Booqees-service, moet je minimaal achttien jaar zijn. Als je jonger dan achttien jaar bent, mag je de service alleen gebruiken onder toezicht van een ouder of wettelijk voogd, onder het account van deze persoon en conform deze Gebruiksvoorwaarden.


b. De Booqees-service en alle content die via onze service wordt bekeken, zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Gedurende de looptijd van je Booqees-abonnement verlenen wij je een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Booqees-service te gebruiken en digitale boeken te bekijken die alleen voor dat doel via de service worden gestreamd. Met uitzondering van voornoemde beperkte licentie wordt er geen recht, eigendom of belang aan jou overgedragen. Je stemt ermee in om de service niet te gebruiken voor openbare vertoningen. Het gebruiken van de service in een klaslokaal gedurende de onderwijsuren geldt niet als openbare vertoning.


c. We werken de Booqees-service, met inbegrip van de content-bibliotheek, doorlopend bij. Bovendien testen wij doorlopend diverse aspecten van onze service, met inbegrip van onze website, gebruikersinterfaces, serviceniveaus, abonnementen, promoties, beschikbaarheid van digitale boeken, levering en prijzen. We behouden ons het recht voor om je zonder kennisgeving op te nemen in of uit te sluiten van deze tests. We behouden ons het recht voor om regelmatig en, geheel naar eigen inzicht, de manier waarop we onze service aanbieden en exploiteren te wijzigen.


d. Je stemt ermee in om de Booqees-service, met inbegrip van alle daarmee verband houdende voorzieningen en functies, te gebruiken overeenkomstig alle toepasselijke wetten, regelgevingen en voorschriften, met inbegrip van daarin opgenomen beperkingen ten aanzien van openbare vertoningen of het gebruik van de service of content. Je stemt ermee in om content en informatie die is opgenomen in of verkregen vanaf of via de Booqees-service, niet te archiveren, te downloaden (anders dan via benodigde caching voor persoonlijk gebruik), te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, in licentie te verstrekken, hiervan afgeleide werken te maken, te koop aan te bieden of te gebruiken, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Booqees of haar licentiegevers. Je stemt er eveneens mee in om de contentbescherming van de Booqees-service niet te omzeilen, te verwijderen, te wijzigen, te deactiveren, te belemmeren of te hinderen; geen robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen te gebruiken om toegang te verkrijgen tot de Booqees-service; software of andere producten die via de Booqees-service toegankelijk zijn, niet te decompileren, aan reverse-engineering te onderwerpen of te disassembleren; op generlei wijze code of producten in te voegen of content van de Booqees-service te manipuleren; of een methode voor datamining, -verzameling of -extractie te gebruiken. Bovendien stem je ermee in om geen materiaal te uploaden, te plaatsen, te e-mailen of anderszins te versturen of over te brengen dat is bedoeld om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur in verband met de Booqees-service te onderbreken, onmogelijk te maken of te beperken, met inbegrip van softwarevirussen of andere computercodes, -bestanden of -programma's.


e. Regelmatig kunnen wij het aanbod van beschikbare te bekijken digitale boeken wijzigen. De weergavekwaliteit van het streamen van digitale boeken kan verschillen per computer en per apparaat en kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals je locatie, de beschikbare bandbreedte en/of de snelheid van je internetverbinding. Je bent verantwoordelijk voor alle kosten voor internettoegang. Vraag je internetprovider naar meer informatie over mogelijke kosten voor het gebruik van internetdata. Booqees verklaart of garandeert niets over de kwaliteit van je kijkbeleving op het scherm. De tijd totdat een digitaal boek wordt gestart, hangt af van enkele factoren, zoals je locatie, op dat moment beschikbare bandbreedte, het geselecteerde boek en de configuratie van je Booqees-compatibele apparaat.


f. De streamingsoftware van Booqees is ontwikkeld door of voor Booqees en ontworpen om content vanaf Booqees te kunnen streamen via Booqees-compatibele-apparaten. Deze software kan per apparaat en per medium variëren, en ook kunnen de functies tussen apparaten verschillen. Je stemt ermee in dat het gebruik van de service onderhevig is aan bepaalde licenties van derden. Je stemt ermee in dat je automatisch bijgewerkte versies van de Booqees-software en bijbehorende software van derden zult ontvangen. Booqees en derde software-aanbieders die worden gebruikt voor de Booqees-service garanderen niet dat het apparaat doorlopend compatibel is met onze service en ook niet dat je de Booqees-service ononderbroken of zonder fouten kunt gebruiken. Je stemt ermee in om een beroep te doen op uitsluitend de fabrikant en/of de verkoper van het apparaat als je problemen hebt met het apparaat en de compatibiliteit ervan met de Booqees-service. Deactiveer je Booqees-account wanneer je dit verkoopt of indien het apparaat kwijt of gestolen is. Als je er niet in slaagt om het apparaat af te melden of te deactiveren, hebben latere gebruikers mogelijk via je account toegang tot de Booqees-service en tot sommige accountgegevens.


g. We kunnen je gebruik van onze service beëindigen of beperken, zonder compensatie of kennisgeving, indien wij redelijkerwijs vermoeden dat je (i) deze Algemene Voorwaarden overtreedt of (ii) de service op een illegale of ongepaste manier gebruikt.


6. Wachtwoorden en toegang tot account.

a. De abonnee die het Booqees-account heeft aangemaakt en via wiens Betalingsmethode de abonnementskosten in rekening worden gebracht, wordt in deze Algemene Voorwaarden de Account-eigenaar genoemd. De Account-eigenaar heeft toegang tot en controle over het Booqees-account. De controle van de Account-eigenaar wordt uitgeoefend door gebruik van het wachtwoord van de Account-eigenaar. Teneinde de exclusieve controle te behouden, mag de Account-eigenaar het wachtwoord aan niemand bekendmaken. Je bent ervoor verantwoordelijk om de aan ons verstrekte gegevens in verband met je account bij te werken en waarheidsgetrouw en nauwkeurig te houden.


b. Wees voorzichtig met berichten waarin je wordt gevraagd om je creditcardgegevens of andere accountgegevens te versturen. Als je in je antwoord op dergelijke berichten je gegevens verstrekt, kan dit leiden tot identiteitsdiefstal. Open je gevoelige accountgegevens altijd rechtstreeks via de Booqees-website en niet door op een hyperlink in een e-mail of een andere elektronische communicatie te klikken, ook niet als deze authentiek lijkt. Om Booqees en zijn partners te beschermen tegen vermeende frauduleuze activiteiten, behoudt Booqees zich het recht voor om een account op elk gewenst moment te blokkeren, waarvan de abonnee al dan niet op de hoogte wordt gesteld. Booqees is niet verplicht om abonnementskosten geheel of gedeeltelijk terug te betalen voor accounts die om deze reden zijn geblokkeerd door een medewerker van Booqees of door de geautomatiseerde processen van Booqees.


7. Intellectuele eigendom.

a. Auteursrecht.

De Booqees-service, met inbegrip van alle content die wordt geleverd via de Booqees-service, wordt beschermd door auteursrecht, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten.


b. Merken.

Booqees is een merk van RRC B.V.


8. Toepassingen.

Je kunt te maken krijgen met toepassingen van derden (zoals websites, widgets, software of andere hulpprogramma's) (‘Toepassing(en)’) die samenwerken met de Booqees-service. Met deze Toepassingen kunnen gegevens over je Booqees-account en activiteit worden geïmporteerd en anderszins gegevens over je worden verzameld. Deze Toepassingen worden enkel voor jouw gemak aangeboden en Booqees is niet verantwoordelijk voor dergelijke Toepassingen. Deze toepassingen zijn het eigendom van of worden beheerd door derden die niet zijn gelieerd aan of worden gesponsord door Booqees. Het gebruik van een Toepassing komt voor je eigen risico.


9. Gebruik van ingediende gegevens.

Het staat Booqees vrij om opmerkingen, informatie, ideeën, reviews, technieken of ander materiaal in communicatie die je mogelijk naar ons stuurt (‘Feedback’), inclusief reacties op vragenlijsten of via plaatsingen in de Booqees-service, met inbegrip van de Booqees-website en Booqees-gebruikersinterfaces, zonder verdere compensatie, erkenning of betaling ten behoeve van jou, voor enigerlei doel in te zetten, zoals het ontwikkelen, produceren en vermarkten van producten en het maken, wijzigen of verbeteren van de Booqees-service. Bovendien stem je ermee in om geen 'persoonlijkheidsrechten' in en op de Feedback in te roepen, voor zover toegestaan volgens toepasselijke wetgeving. Booqees accepteert geen ongevraagde materialen of ideeën voor digitale boeken en is niet verantwoordelijk voor enige gelijkenis tussen content of programmering van Booqees met media en materialen of ideeën die door jou bij Booqees zijn ingediend. Als je toch ongevraagde materialen of ideeën toestuurt, doe je dit in de wetenschap dat je hiervoor geen enkele tegenprestatie ontvangt. Daarnaast doe je afstand van alle vorderingen jegens Booqees en partners betreffende het gebruik van deze materialen en ideeën, zelfs als een materiaal of idee wordt gebruikt dat sterk lijkt op het door jou verstuurde materiaal of idee.


10. Klantenondersteuning.

Ga naar Booqees Klantenservice (www.booqees.nl/klantenservice) als je meer wilt weten over onze service en de onderdelen ervan.


11. Van kracht blijvende bepalingen.

Als een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, nietig, vernietigbaar of niet-afdwingbaar zijn, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen welke onverminderd van kracht blijven.


Bijgewerkt en van kracht voor nieuwe en bestaande abonnees: 1 juli 2017.