Algemene Leveringsvoorwaarden.

Booqees Basisonderwijs.

Artikel 1 - Algemeen

Dit zijn de Leveringsvoorwaarden van Booqees Basisonderwijs. Lees deze leveringsvoorwaarden (‘Leveringsvoorwaarden’) zorgvuldig door voordat u een bestelling plaatst via een goedgekeurde Offerte en/of bestelling via de Website.

Artikel 2 - Definities

In deze leveringsvoorwaarden hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

Leveringsvoorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden van Booqees.

Booqees: RRC B.V., kantoorhoudende te Randweg 24, 2941 CG te Lekkerkerk en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24456160.

Website: de website en de leesomgeving van Booqees Basisonderwijs.

Wederpartij: iedere partij met wie Booqees (potentieel) een overeenkomst sluit (waaronder afnemers) waarop de Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1 Op alle aanbiedingen, orders, bestellingen en overeenkomsten tussen Booqees en haar Wederpartijen zijn, behoudens voor zover hiervan uitdrukkelijk schriftelijk van wordt afgeweken, deze Leveringsvoorwaarden van toepassing. Algemene voorwaarden, waaronder leveringsvoorwaarden, van de Wederpartij zijn niet van toepassing op aanbiedingen en orders van, bestellingen bij en overeenkomsten met Booqees.


3.2 Het accepteren van een aanbieding en/of het plaatsen van een bestelling houdt in dat een Wederpartij de toepasselijkheid van deze Leveringsvoorwaarden aanvaardt. Ook elk gebruik van de producten en/of diensten houdt in dat de toepasselijkheid van deze Leveringsvoorwaarden wordt aanvaard. Het gebruik van producten en/of diensten zonder aanvaarding is niet toegestaan.


3.3 Van het in deze Leveringsvoorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. De meest actuele Leveringsvoorwaarden zijn te allen tijde via de Website van Booqees te vinden.


3.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Leveringsvoorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Booqees bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Booqees ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


3.5 Booqees behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Leveringsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.


Artikel 4 - Totstandkoming overeenkomst

Overeenkomsten met Booqees komen tot stand door het goedkeuren van een schriftelijke offerte en/of een bestelling via e-mail of via de Website of aanvrage bij Booqees en de aanvaarding door Booqees hiervan.


Artikel 5 - Prijzen en betaling

5.1 De Wederpartij betaalt een vergoeding per schooljaar conform de prijstabel op de website van Booqees Basisonderwijs ( http://www.booqees.nl/basisonderwijs), bestaande uit een licentievergoeding per leerling per schooljaar.


5.2 De in 5.1 bedoelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euros en exclusief BTW, en worden per volledig schooljaar vooraf in rekening gebracht.


5.3 De Wederpartij kan op elk moment gedurende de Overeenkomst additionele licenties afnemen, en/of upgraden naar een uitgebreider pakket. Deze wijzigingen worden per e-mail bevestigt door Booqees en maken direct onderdeel uit van deze Overeenkomst.


5.4 Betaling dient te geschieden per factuur binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.


5.5 Indien de Wederpartij met enige betaling in gebreke is, is Booqees gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden.


Artikel 6 - Levering

6.1 ontvangst van de betaling zal Booqees de producten en/of diensten leveren.


6.2 De door Booqees opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Wederpartij geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.


6.3 De aflevering van producten vindt plaats door de producten in de macht te stellen van de Wederpartij al dan niet per (digitale) post.


Artikel 7 - Looptijd van de Overeenkomst en opzegtermijn

7.1 Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Zowel de Wederpartij als Booqees kunnen de Overeenkomst opzeggen tegen het einde van een schooljaar. De opzegging dient per brief of per e-mail voor 1 juli voorafgaand aan het nieuwe schooljaar bij Booqees te zijn ontvangen.


7.2 Bij beëindiging van de Overeenkomst wordt aan de Wederpartij de vraag voorgelegd op welke wijze (format/drager) de Wederpartij de gegevens van de leerlingen retour wenst te ontvangen. Indien de Wederpartij niet binnen 12 maanden reageert worden de persoonsgegevens, zonder nadere of voorafgaande waarschuwing, uit de systemen van Booqees verwijderd.


Artikel 8 - Ontbinding en tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

8.1 Booqees is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die meebrengen dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, Booqees in overmacht verkeert of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Booqees kan worden gevergd. Booqees is in deze gevallen niet schadeplichtig.


8.2 In geval van liquidatie, surséance van betaling of faillissement van de Wederpartij, is Booqees bevoegd om de overeenkomst terstond en met directe ingang te beëindigen. Het bedrag dat door de Wederpartij is gestort als zekerheid voor de nakoming van zijn of haar verplichtingen jegens Booqees, zal in dat geval gelden als een gefixeerde schadevergoeding en volledig toekomen aan Booqees.


Artikel 9 - Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Booqees in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de Wederpartij dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Booqees gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Booqees kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 10 - Uitsluiting garanties

10.1 Voor zover toegestaan onder Nederlands recht, worden alle garanties met betrekking tot de producten en/of diensten, impliciet dan wel expliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot de prestaties, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid, omissies en volledigheid, afgewezen.


10.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, houdt de informatie die Wederpartij verkregen heeft van Booqees in het kader van de producten en/of diensten, evenzeer geen garantie in.


Artikel 11 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 Alle aansprakelijkheid van Booqees voor schade – waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade, die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid van de door Booqees uitgegeven informatie – die de Wederpartij lijdt doordat Booqees tekortschiet in de nakoming van deze Leveringsvoorwaarden en/of een overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze Leveringsvoorwaarden en/of een overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.


11.2 Alle aansprakelijkheid van Booqees voor verlies, beschadiging of vertraging van (een deel van) de producten en/of diensten tijdens c.q. als gevolg van verzending ervan via een derde is uitgesloten.


11.3 Voor zover in rechte komt vast te staan dat de voornoemde volledige uitsluiting van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven geldt dat de hoogte van de door Booqees verschuldigde schadevergoeding nooit hoger zal (kunnen) zijn dan de netto factuurwaarde van de te leveren of geleverde producten en/of diensten.


11.4 De Wederpartij vrijwaart Booqees dan wel enige derden voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van deze Leveringsvoorwaarden, dan wel tegen enige aanspraken en/of schade van derden die verband houden met en/of voortvloeien uit de met Booqees gesloten overeenkomsten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (juridische) kosten die Booqees in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.


Artikel 12 - Voorbehoud van rechten van intellectuele eigendom

12.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst geleverde of ter beschikking gestelde producten en/of diensten, waaronder gedrukte uitgaven, elektronische publicaties, geluids- en beeldmateriaal, programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Booqees of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


12.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Booqees of de betreffende rechthebbende is het uitdrukkelijk niet toegestaan om de uitgaven, elektronische publicaties, geluids- en beeldmateriaal en andere materialen (geheel of gedeeltelijk) openbaar te maken, of op enige andere wijze te (doen) gebruiken waardoor schade wordt berokkend aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom of enige andere rechten van Booqees of de betreffende rechthebbende.


12.3 Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele eigendom uit (software)materiaal van Booqees te verwijderen of te wijzigen.


12.4 De Wederpartij stemt ermee in dat hij alle producten en/of diensten alleen voor doeleinden gebruikt die zijn toegestaan op grond van de Leveringsvoorwaarden, een overeenkomst tussen Booqees en Wederpartij of de toepasselijke wet- of regelgeving.


Artikel 13 - Systeemeisen en storingen

13.1 Ten behoeve van de juiste dienstverlening door Booqees aan de Wederpartij stelt Booqees enkele technische randvoorwaarden, beschreven in Bijlage 1 van deze Overeenkomst, met daarin beschreven wat er op het gebied van netwerk en andere voorzieningen nodig is om goed gebruik te kunnen maken van het Booqees-platform en de Booqees applicatie. De Wederpartij dient er voor te zorgen dat aan alle systeemeisen wordt voldaan.


13.2 Booqees zal zich inspannen om een goed werkend Booqees-platform en goed werkende Booqees-applicatie operationeel te houden. De afwezigheid van storingen kan echter niet worden gegarandeerd. Booqees verbindt zich jegens de Wederpartij om adequaat op storingen te reageren. De Wederpartij verbindt zich eventuele storingen tijdig te melden.


13.3 Een storing geeft geen recht op korting of opschorting, tenzij de oorzaak van de storing onder verantwoordelijkheid van Booqees valt en Booqees niet binnen bekwame tijd na de melding van de storing voldoende actie heeft ondernomen om tot het verhelpen daarvan te komen.


Artikel 14 - Privacy en geheimhouding

14.1 Booqees gebruikt en verwerkt de persoonlijke gegevens van haar Wederpartij in overeenstemming met haar Verwerkersovereenkomst.


14.2 Partijen zullen alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie van de andere partij ter kennis of in handen van derden komt. Een en ander geldt niet indien de openbaarmakende partij aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting of indien een partij door een daartoe bevoegde (rechterlijke) instantie wordt gedwongen vertrouwelijke informatie te openbaren.


Artikel 15 - Overige bepalingen

15.1 Indien een of meer bepalingen in deze Leveringsvoorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig is of wordt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal Booqees het ongeldige gedeelte van de Leveringsvoorwaarden vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Leveringsvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.


15.2 Het door een partij niet uitoefenen van een enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.


15.3 Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze schriftelijk door een partij zijn bevestigd.


15.4 De artikelen met betrekking tot aansprakelijkheid, geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten en geschillenbeslechting blijven naar hun aard van toepassing na beëindiging van een overeenkomst tussen Booqees en de Wederpartij.


15.5 Het is de Wederpartij niet toegestaan rechten en verplichtingen van een overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Booqees.


15.6 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Leveringsvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en alle hierop betrekking hebbende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland locatie Rotterdam.


Copyright RRC B.V. Bijgewerkt en van kracht voor nieuwe en bestaande klanten: 24 september 2018.